Servicis al ciutadà

Atenció al ciutadà

Atenció al ciutadà

Este apartat reunix diversos servicis d’informació administrativa al ciutadà, bústies de contacte, consultes i suggeriments.

Queixes i suggeriments

Queixes i suggeriments

Els ciutadans poden dirigir les seues sol·licituds d’informació general sobre el Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat a l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC) mitjançant correu electrònic, mitjançant la nostra bústia de contacte o mitjançant un formulari de queixes.

Ajudes, beques, subvencions i premis

Ajudes, beques i subvencions

El Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat oferix, des d’alguns dels seus centres directius, diverses ajudes, beques, subvencions i premis. A través d’este tipus d’accions es pretén fomentar la salut, la investigació i la promoció científica, la formació i el perfeccionament del personal, així com promoure i desenrotllar la protecció dels consumidors i usuaris.

Procediments administratius Se abrirá en una ventana nueva

Procediments administratius

El buscador de tràmits Se abrirá en una ventana nueva. de la Seu electrònica permet la cerca dels diferents procediments administratius i la possibilitat d’accedir a la informació que hi contenen.

Oficines de registre

Oficines de registre

Directori de les oficines de registre dependents del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat, accés a informació descriptiva amb les dades de contacte i horari.

Perfil del contractant

Perfil del contractant

El Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat posa a disposició dels ciutadans la informació dels expedients de contractació que estan actualment en fase de licitació, tancats (en fase d’adjudicació) i adjudicats, juntament amb els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques, els quals es poden obtindre gratuïtament, fins al dia d’acabament del termini de presentació de les ofertes corresponents.

Oposicions i concursos

Oposicions i concursos

A través d’esta pàgina podrà consultar tota la informació relativa a l’oferta d’ocupació, tant per a personal funcionari com laboral, que convoca el Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat, així com el procés extraordinari de consolidació d’ocupació i la formació sanitària especialitzada.

Seu Electrònica Se abrirá en una ventana nueva

Seu Electrònica

El web de Seu electrònica del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat Se abrirá en una ventana nueva. és el punt d’accés electrònic a diferents servicis de centres directius pertanyents al Ministeri que requerixen identificació o autenticació per part de la ciutadania. Este portal disposa d’una sèrie de servicis com ara registre electrònic propi, consulta de la llista de tramitacions i mitjans per a la formulació de suggeriments i queixes.

Campanyes informatives

Campanyes informatives

Accedix a la informació de les diferents campanyes llançades pel Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat.

Alertes

Alertes

Informació sobre els productes alertats NO alimentaris. Control oficial i alertes de productes alimentaris. Medicaments, productes sanitaris, cosmètics, d’higiene i biocides

Cartes de Servici

Cartes de Servici

Les cartes de servici són els documents que constituïxen els instruments a través dels quals s’informa els ciutadans i usuaris sobre els servicis, els drets que els assistixen i els compromisos de qualitat dels diferents portals del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat.

Servicis al ciutadà de la UE Se abrirá en una ventana nueva

Servicis al ciutadà de la UE

El web EUROPA Se abrirá en una ventana nueva. és el web oficial de la Unió Europea. És un bon punt de partida per als que busquen informació i servicis oferts per la UE.